Uitnodiging aansluiting Platform Circulair Boerenerf

4 nov 2019.

De Europese Kader Richtlijn Water (KRW) schrijft voor dat er per 2027 een goede chemische en ecologische oppervlaktewaterkwaliteit moet zijn in Europese lidstaten. In Nederland gaan het rijk en de waterschappen er op toezien dat de door KRW vastgelegde normen niet worden overschreden.

Om deze doelstelling te behalen, zullen zowel akkerbouwers als veehouderijbedrijven in Nederland de komende jaren actief op zoek moeten naar oplossingen en technologieën om hun erfafspoelwater beter te managen. Dit erfafspoelwater, bestaande uit onder meer voer- en mestresten die met hemelwater afvloeien naar het oppervlaktewater, kunnen een belangrijke bron van  verontreiniging van oppervlaktewater vormen. Maatregelen zijn  vaak complex, duur en moeilijk terug te verdienen. Optimalisatie van het boerenerf komt daardoor nog onvoldoende van de grond.

Platform Circulair Boerenerf

Om deze patstelling te doorbreken, werkt het CEW samen met hogescholen, eindgebruikers en technologieontwikkelaars aan de oprichting van een platform Circulair Boerenerf. Dit platform heeft als doel om een betaalbaar, circulair en klimaatbestendig boerenerf te ontwerpen, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van kringlooplandbouw. Het platform gaat voorzien in combinaties van slimme erfmaatregelen en betaalbare zuiverings- en hergebruiksystemen die samen inrichtingsvarianten (ontwerpen) vormen van emissiearme en circulaire boerenerf. Deze ontwerpen gaan uit van een generieke aanpak (toepasbaar in heel Nederland), zijn robuust en sluiten aan bij de boerenpraktijk

Hogescholen beschikken over een groot innovatiepotentieel dankzij de samenwerking tussen docenten, lectoren en studenten. Door dit te combineren met het kennispotentieel van technologieontwikkelaars en -eindgebruikers, ontstaat er een momentum waardoor sneller een relevantere productontwikkeling gerealiseerd kan worden.

Aansluiten

Denkt u ook een technologisch bijdrage te kunnen leveren aan het platform Circulair Boerenerf en spreekt deze vorm van samenwerken u aan? Dan nodigen wij u uit om zich aan te sluiten en lid te worden van het platform. Het lidmaatschap levert zeer concrete technologische oplossingen op die u in uw productassortiment kunt opnemen. En omdat ook de eindgebruikers bij de ontwikkeling betrokken zijn, is er reeds draagvlak gecreëerd. Het thema valt onder het CEW TKI-Programma Circulaire Economie in de Watersector er zijn daarom TKI-toeslagen van toepassing. Voor meer informatie over de voordelen, randvoorwaarden en kostenstructuur die met een lidmaatschap gepaard gaan, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Länk Vaessen via l.vaessen@cew.nl of tel. 058-2100919 .

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons