Project 161: Kwelwater

Opdrachtgever:

Provincie Fryslân

Projectnummer:

161

Omschrijving:

Rond de stad Leeuwarden is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de infrastructuur om de doorstroming van het verkeer en toegankelijkheid te verbeteren. De aanleg van de nieuwe wegen “de Haak om Leeuwarden” en de “Noordwesttangent”, heeft  problemen veroorzaakt met het grondwater bij verschillende civieltechnische werken. Er is een permanente lekkage van zout kwelwater naar het oppervlak. Vanwege de hoge concentraties macro-ionen, kan dit kwelwater niet worden geloosd op nabijgelegen oppervlaktewater, zonder negatieve gevolgen voor de natuur en voor de landbouw.

Duurzame ecologische oplossing

De provincie Fryslân heeft het CEW daarom gevraagd om een duurzame ecologische oplossing in combinatie met een technische applicatie te onderzoeken voor de behandeling van het zoute kwelwaterprobleem.

Het CEW heeft het onderzoek voor een ecologische oplossing in twee delen opgesplitst:
– Zilte natuur
– Zilte teelt

Daarbij is naar voren gekomen dat maar één scenario echt een duurzame oplossing biedt voor het zoute kwelwaterprobleem dat is ontstaan bij meerdere civiele kunstwerken rondom Leeuwarden, namelijk zilte natuur. Indien het bevoegd gezag besluit om de inrichting van de Tearnzer Greide te gaan uitvoeren, is het van belang om aanvullend en nader onderzoek te verrichten. Belangrijke onderwerpen voor dit vervolgonderzoek zijn vooral gedetailleerder en jaarrond data verzamelen betreft het huidige watersysteem en de waterkwaliteit.

Technische toepassing waterbehandeling

Het kwelwater kan worden gereinigd met verschillende soorten afvalwatersystemen. Denk aan membraanprocessen zoals nanofiltratie / reverse osmosis en elektrodialyse. Maar ook destillatieprocessen zoals Multi Stage Flash Distillation (MSD) of Multiple Effect Distillation (MED).

Voor de provincie heeft het de voorkeur om zuiver zout en schoon water over te houden na behandeling. Het zout kan gebruikt worden om de wegen te strooien in de winter, het water voor diverse doeleinden.

Op basis van een multi criteria analyse en verschillende scenario’s kan er worden geconcludeerd dat het economisch is haalbaar om de kwel in droog zout te behandelen met een mechanisch dampsysteem en membraandestillatie inclusief een droogstap.

Vanwege de klimaatverandering en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging in de toekomst, kunnen er meer problemen ontstaan met zoute kwel in de kustregio’s. Het doel is om met innovatieve oplossingen het zout niet langer als een probleem te zien, maar als een kans.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons