Project Chemie-Arm Koelen (C.A.K.) – Samen op weg naar een toekomstbestendige industrie

Zowel aan de kwaliteit als de kwantiteit van industrieel koelwater en het daarmee gepaard gaande spuiwater worden steeds hogere eisen gesteld. Bovendien wordt er steeds meer gehandhaafd op basis van (Europese) richtlijnen en wetgeving en wordt het lastiger om vergunning te krijgen voor nieuwe koelinstallaties.

Met het platform Chemie-Arm Koelen willen wij, de kennisinstellingen Centre of Expertise Water Technology (CEW) en KWR, een substantiële bijdrage leveren aan de kennis die nodig is om te blijven voldoen aan de steeds strenger wordende eisen op het gebied van koelen. Tegelijkertijd willen we helpen om het gebruik van chemie zoveel mogelijk te beperken.

In de afgelopen decennia zijn er vele technieken en middelen ontwikkeld die kunnen bijdragen aan chemie-arm koelen. Binnen het project C.A.K. onderzoeken we wat de grenzen van een technologie zijn en hoe men dit onafhankelijk vaststelt.

 Aanleidingen

  1. In Europa moeten industriële koelwaterinstallaties voldoen aan de BREF Industrial Cooling Systems, de Europese richtlijn voor industriële koelwatersystemen. De BREF is ingevoerd in 2001 en sindsdien niet meer aangepast. Dit terwijl de technologische en chemische ontwikkelingen dus niet hebben stil gestaan. Het is een van de aanleidingen om het project Chemie-arm Koelen op te richten.
  2. Een andere belangrijke aanleiding is de Europese Flyer_CAK_02-2024richtlijn Water (KRW) waaraan ook Nederland in 2027 moet voldoen. Een afgeleide van deze richtlijn is de beleidsbrief ‘Water en bodem sturend’. Hierin is bepaald dat het industriële drinkwaterverbruik in 2035 met 20% verlaagd moet zijn en dat de maximale effluenttemperatuur naar het oppervlaktewater van 27 naar 25 °C  teruggebracht moet worden.
  3. Een derde aanleiding is te vinden in afspraken over lozingen. Rijkswaterstaat (RWS) heeft geconstateerd dat er jaarlijks nog grote hoeveelheden koelwater ongezuiverd geloosd worden. Binnen de ‘Delta-aanpak Waterkwaliteit-versnellingstafel Opkomende Stoffen’ zijn afspraken gemaakt met de industrie over het verminderen van deze lozingen.
  4. Tot slot willen we als aanleiding de RWS-nota’s in het kader van het verminderen van lozingen van ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) noemen. Hierin zijn ook corrosie-inhibitors, antiscalants en biocides opgenomen. Deze lozingen moeten drastisch verminderen door chemie-arme behandelmethodes toe te passen. RWS stelt op basis van de nota’s inmiddels al strikte eisen aan nieuwe koelwerken alvorens vergunning wordt verleend. Uit een in 2023 verschenen handreiking voor vergunningverleners blijkt dat deze aanpak op termijn ook gaat gelden voor bestaande koelinstallaties.

De noodzaak van testprotocollen

Uit een eerste door de Expertgroep Koelwater van Water Alliance uitgevoerde inventarisatie blijkt dat er zo’n 30 nieuwe en verbeterde technieken en diverse groene chemische middelen zijn die mogelijk kunnen worden toegepast om het gebruik van chemicaliën te verminderen. Momenteel zijn er voor geen van de technieken en middelen testprotocollen om de werking onafhankelijk vast te stellen. Het vaststellen van de geschiktheid is bijna een voorwaarde om toekomstige investeringskeuzes voldoende te kunnen onderbouwen. Vandaar de noodzaak om testprotocollen op te stellen voor nieuwe chemie-arme technologieën voor koelwaterbehandeling. De protocollen zullen ook van grote invloed zijn op de inhoud van de nieuwe BREF ICS.

Welke testprotocollen kunnen worden ontwikkeld ter ondersteuning van de prestatie-evaluatie van behandelingstechnologieën ten behoeve van de voorbehandeling en conditionering van koelwater? Binnen project C.A.K. gaan we dit bepalen door samen met u de juiste deelvragen te stellen én te beantwoorden.

Meer informatie

Bent u een gebruiker van koelwater? Denkt u ook een bijdrage te kunnen en willen leveren aan het project Chemie-Arm Koelen? Dan nodigen wij u uit om u aan te sluiten en projectpartner te worden. Het project levert zeer concrete oplossingen op die u in uw dagelijkse praktijk kunt inzetten.

Het thema valt onder het CEW en het KWR TKI-programma Watertechnologie. Dit betekent dat projectleden profiteren van TKI-toeslagen. Voor meer informatie over de voordelen, randvoorwaarden en kostenstructuur die met een lidmaatschap gepaard gaan, kunt u contact met ons opnemen.

Contact


CEW
: Länk Vaessen, Business Developer
E-mail: l.vaessen@cew.nl
Mob: 0618344705

KWR: Nienke Koeman, Onderzoeker
E-mail: nienke.koeman@kwrwater.nl
Mob: 0654293711

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons