Kansrijke ‘cross-over’ tussen Topsectoren Water en Tuinbouw 14 november 2013

14 nov 2014.

Het CEW heeft van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) subsidies ontvangen waardoor gestart kan worden met twee nieuwe projecten. De projecten die nu opgestart kunnen worden zijn het project Water- en Nutriëntenmanagement, typerend voor de kansrijke ‘cross-over’ tussen de topsectoren Tuinbouw en Water en het project Cellulose Assisted Dewatering of Sludge (CADoS).

Het project Water- en Nutriëntenmanagement
De ontwikkelingen in de watertechnologiesector zijn de afgelopen jaren veelbelovend en er is theoretisch veel vooruitgang geboekt om de waterkringloop in de glastuinbouw te sluiten. Desondanks blijkt technologisch gezien het sluiten van deze kringloop zeer complex. Dit project draagt er aan bij om specifieke watertechnologieën toepasbaar te maken voor de glastuinbouw.

Het primaire doel van dit project is het experimenteel ontwikkelen van een watertechnologisch concept bestaande uit sensorhard- & -software en data-analysesoftware ten behoeve van gerichte online nutriënten- en waterdosering en het inventariseren van mogelijkheden om met zuiveringstechnologie risico’s van hergebruik te reduceren.

Dit project draagt verder bij aan een kansrijke ‘cross-over’ tussen de topsectoren Tuinbouw en Water, waarbij watertechnologie wordt toegepast in de glastuinbouw. Het CEW speelt hierin een actieve rol door de recente oprichting van het kennisplatform voor watertechnologie en glastuinbouw.

Partners
Voor dit project treedt het CEW op als penvoerder. De partners van het project zijn Capilix BV, Blgg Research BV, PTPO BV, Stichting Tuinbouw Emmen en Biologische Technologie BV. Deze partijen beschikken gezamelijk over de benodigde kennis en kunde voor dit project. Het CEW, zal in nauwe samenwerking met Triple E, zich bezighouden met kennisvalorisatie op het snijvlak van Ecologie en Economie en richten op kennisoverdracht in de noordelijke regio vanuit het innovatieplatform Biobased–Agribusiness (PGA&I).

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met: Maarten Nederlof, m.nederlof@cew-leeuwarden.nl

Het project Cellulose Assisted Dewatering of Sludge (CADoS)
Naast het Water- en Nutriëntenmanagement project heeft ook het project CADoS subsidie gekregen. In dit project zijn een aantal noordelijke partijen, waaronder het CEW, de samenwerking aangegaan om een door het Waterschap Noorderzijlvest bedachte toepassing verder op praktijkschaal te ontwikkelen. Deze technologische toepassing zorgt voor een revolutionaire wijziging van het huidige rioolwaterzuiveringsproces, die grote maatschappelijke, economische en milieutechnische voordelen biedt. De kern van de wijziging is erop gericht de in het rioolwater aanwezige cellulose af te scheiden en direct in het proces te benutten als natuurlijk filterhulpmiddel voor de ontwatering van zuiveringsslib.

Partners
De ontwikkeling van deze technologie vindt plaats in een consortium van noordelijke partijen dat is samengesteld uit de zogeheten “gouden driehoek” (kennisinstelling, marktpartijen en overheid), met daarbij een launching customer. De deelnemers aan dit project zijn Waterschap Noorderzijlvest, Attero Noord B.V., Brightwork B.V., Rijksuniversiteit Groningen, CEW en Wetterskip Fryslân. In de ontwikkeling van de nieuwe CADoS technologie en de toepassing daarvan zal CEW het onderzoeksprogramma uitvoeren.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons