CEW biedt ondersteuning bij het vernieuwen en ontwikkelen van slibverwerkingstechnieken van Wetterskip Fryslân

31 mei 2013.

Jaarlijks zuivert Wetterskip Fryslân ca. 90 miljoen m3 afvalwater van Friese huishoudens en bedrijven. Bij het zuiveren van afvalwater blijft zuiveringsslib over. Dit slib wordt op de zuiveringen ingedikt tot circa 4 % en wordt daarna naar de centrale slibontwateringsinstallatie te Heerenveen gebracht, waar het slib verder ontwaterd wordt tot 24% met zogenaamde kamerfilterpersen.

De eindverwerking van het slib besteedt Wetterskip Fryslân uit aan Swiss Combi Technology, die het slib droogt in gasgestookte drogers. Daarna wordt dit gedroogde slib als brandstof in de cementovens gebruikt en de resterende as wordt aan de cement toegevoegd. De kosten voor totale verwerking van het zuiveringsslib bedragen ca. 10 miljoen euro per jaar. Reden om de slibverwerking zowel vanuit de strategisch als ook innovatie oogpunt door te lichten. Kansen ook voor een nieuwe slibstrategie voor het Wetterskip Fryslân, waarbij er een balans gevonden moet worden tussen duurzaamheid en financiën. Bonnie Bult (lector watertechnologie) vertelt dat er vele mogelijkheden zijn om slib te verwerken. Zo kunnen er grondstoffen zoals fosfaat uit slib gewonnen worden. Ook kan slib na een proces van vergisting duurzame energie opleveren in de vorm van biogas. Wetterskip Fryslân is daarom verschillende onderzoeken gestart.

Wetterskip Fryslân en het CEW voeren gezamenlijk toegepast onderzoek uit naar verschillende slibverwerkingstechnologie. Er wordt onderzoek verricht naar het verbeteren van het mechanisch ontwateringsproces door toevoeging van verwarmd flocculant en magnesiumzout. Het doel is om met de toevoeging van deze hulpstoffen het droge stof gehalte te verhogen en daarmee de kosten van de thermische droging te reduceren. Ook is het CEW betrokken bij het project Kolengruis. Zo werkt Andries Louw Wolthuizen, 2e jaar student van de opleiding Chemische Technologie van Hogeschool Van Hall Larenstein mee aan dit project vanuit het CEW. Het onderzoek Kolengruis betreft een aanvulling op het STOWA-onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Water & Energy Solutions, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Velt & Vecht, Wetterskip Fryslân en industriële partners. Het CEW verricht ondersteunde activiteiten voor Wetterskip Fryslân aangaande dit onderzoek bij de praktijktesten op een pilot ontwateringspers.

In 2010 heeft Wetterskip Fryslân op de RWZI Drachten een innovatieve slibzuil geplaatst voor slibindikking. De eerste fase van dit praktijkonderzoek op het RWZI Drachten is afgerond. Gezien de resultaten is er besloten dat Wetterskip Fryslân in samenwerking met het CEW verdiept toegepast onderzoek gaat uitvoeren naar de slibeigenschappen in relatie tot ontwatering en indikking. Het beoogde resultaat van dit onderzoek is om tot een optimale toepassing van de automatische ontwateringstechniek te komen. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de RWZI’s in Harlingen, Drachten, Dokkum, Burdaard en Bolsward. Naast Wetterskip Fryslân en het CEW zijn ook het waterschap Noorderzijlvest en het bedrijf Rusthoven bv betrokken. Vanuit het CEW werkt Angela Snip, 4e jaars student van de opleiding Milieukunde van Hogeschool Van Hall Larenstein mee aan het project. Zij zal in juni van dit jaar op het onderwerp afstuderen.

De genoemde onderzoeken maken deel uit van het innovatieplan van Wetterskip Fryslân en worden door Yede van der Kooij, projectleider innovatieprojecten bij Wetterskip Fryslân, begeleid. Wetterskip Fryslân gebruikt innovatie om maatschappelijk verantwoord haar taken te ondersteunen en uiteraard ook om kosten te besparen waarbij de resultaten op slimme wijze in te passen zijn in zowel de huidige exploitatie als ook in de nieuwe slibstrategie.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons