Ontwikkeling intelligentie in iba’s en decentrale zuiveringen

16 dec 2016.

AkaNova start de ontwikkeling van intelligentie in decentrale zuiveringsinstallaties. Iba’s van de eerste generatie zijn verouderd en de afgelopen jaren is geconstateerd dat veel systemen de specificaties (met name op het gebied van stikstofverwijdering) niet halen. Voor het uitwerken van de intelligentie maakt AkaNova gebruik van de kennis, mankracht en faciliteiten van het Centre of Expertise Watertechnologie.

De slechte zuiveringsprestaties zijn in algemene zin te wijten aan onvoldoende afstemming van de zuiveringscapaciteit van de IBA op fluctuerend vuilaanbod. Dit leidt tot onnodige vuilwater-emissies op het oppervlaktewater, met name in het buitengebied. Daarnaast leidt het slechte functioneren van veel IBA’s tot veel (maatschappelijke) kosten voor onderhoud en beheer. Deze kosten worden in de meeste gevallen gedragen door gemeenten en/of waterschappen. Met de ontwikkeling wordt het mogelijk om zuiveringsinstallaties te laten reageren op het aanbod van afvalwater. De verwachting is dat zuiveringsinstallaties hiermee een stabielere en hogere effluentkwaliteit realiseren.

Innovatie
De ontwikkeling betreft een nieuw besturingssysteem waarmee intelligent geanticipeerd moet kunnen worden op toekomstige influenten (vracht en hoeveelheid). Dit gebeurt op basis van detectie van de verontreinigingsgraad van het afvalwater en de aangeboden hoeveelheid met behulp van sensoren. Aan de hand van deze informatie en verkregen data uit voorgaande situaties, wordt via te ontwikkelen algoritmen het zuiveringsproces aangepast om onder optimale condities te voldoen aan de vereiste effluentkwaliteit.

Doel
Het doel van de ontwikkeling is de kwaliteit van gezuiverd afvalwater (effluent) met intelligentie, duurzaam te verbeteren. Door intelligent aansturen kan ook de capaciteit van de zuivering beter benut worden, pieklozingen kunnen daarmee beter opgevangen en verwerkt worden. Ongecontroleerde lozingen worden daardoor voorkomen. De ontwikkeling van intelligentie wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en SNN.

(bron: AkaNova/ Water Alliance)

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons