Onderzoeksopdrachten in uitvoering

14 dec 2014.

Met regelmaat start het CEW in opdracht van het bedrijfsleven nieuwe onderzoeksprojecten op. Ook wordt CEW gevraagd vervolgonderzoek uit te voeren. Onderstaand een voorbeeld van zo’n vervolgonderzoek en van een net nieuw gestart project.

Tweede fase behandeling spuiwater in glastuinbouw gestart
Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij Brabant (TOM) wil voor het glastuinbouwgebied, Nieuw Prinsenland, een installatie realiseren voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater. Hiervoor is Bruine de Bruin B.V. en Van Remmen UV Techniek B.V. gevraagd om een demonstratie-installatie te bouwen op basis van geavanceerde oxidatie. Parallel aan de bouw van deze installatie heeft het CEW laboratoriumonderzoeken uitgevoerd met de Collimated Beam opstelling, om de optimale instellingen (benodigde UV en H2O2 dosis) voor deze technologie te bepalen. In fase twee worden deze proeven opgeschaald naar een capaciteit van circa 50 l/h om representatieve resultaten te verkrijgen voor de praktijk. Naast het standaard onderzoekswater met een mix van 12 gewasbeschermingsmiddelen, wat ook gebruikt wordt door de WUR Glastuinbouw, wordt ook praktijkwater getest.
Het CEW voert dit project uit. Dit doet zij in opdracht van TOM, Bruine de Bruin B.V. en Van Remmen UV Techniek B.V.. Het project is erop gericht de toepassing van UV/H2O2 voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater van de glastuinbouw te optimaliseren.
De proeven worden uitgevoerd in het Waterapplicatiecentrum (WAC) op de WaterCampus Leeuwarden. De resultaten worden vertaald naar de demo installatie die begin 2015 op de glastuinbouwlocatie in Nieuw Prinsenland opgestart wordt.

Project quick scan verwijdering gewasbeschermingsmiddelen Delfland gestart
Door het Hoogheemraadschap van Delfland wordt in samenwerking met de glastuinbouwsector een discussie gevoerd over de schaal waarop gewasbeschermingsmiddelen het meest effectief uit spuiwater van de glastuinbouw verwijderd kunnen worden. Hierbij zijn verschillende opties:

Zuivering op bedrijfsniveau.
Collectieve voorziening (gecombineerd spuiwater van meerder bedrijven).
Centraal bij een AWZI (afvalwaterzuiveringsinstallatie).
Het CEW is door LTO Noord Glaskracht gevraagd om een bijdrage te leveren aan dit vraagstuk. Als eerste stap gaat het CEW het verwijderingsrendement vaststellen van één van de RWZI’s. Hiervoor wordt op dit moment een protocol vastgesteld.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons