Het CEW werkt samen met bedrijven aan nieuwe filtermethode

22 okt 2012.

Het CEW werkt mee aan de ontwikkeling van een nieuwe filtermethode waarbij zeewier wordt gebruikt om zware metalen uit water te halen. Aan het project werken vier bedrijven en wordt mede gesubsidieerd uit het Regionaal Innovatie Programma ‘Fryslân Fernijt III’ van de provinsje Fryslân.

Subsidie
Naast de provincie Fryslân, dragen ook de Europese Unie, het ministerie van EL&I en Samenwerkingsverband Noord-Nederland bij aan het project.

Europese Kaderrichtlijn Water
Dit project speelt in op de regelgeving van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hierin worden eisen gesteld aan de ecologische en chemische kwaliteit van ons oppervlaktewater. In de KRW zijn onder andere richtlijnen voor de concentraties van de zware metalen cadmium, kwik, lood en nikkel opgesteld. In Nederland vormen metaalconcentraties in vrijwel alle stroomgebieden nog steeds een probleem voor het bereiken van een goed waterkwaliteit. Een verwijderingsmethode van zware metalen bij zeer lage concentraties is meestal erg kostbaar en weinig efficiënt. Dit project wil een bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem.

Werking
De methode draagt de naam CleanWater Adsorbens. Dit is gebaseerd op het principe waarbij een adsorbens, gemaakt van zeewier, zware metalen uit water aan zich bindt. Het zeewier moet daarvoor worden voorbehandeld met zuur en/of base. Bij deze voorbehandeling van het zeewier wordt een waardevol bijproduct gevormd dat plantengroei stimuleert. De gecombineerde productie van een metaaladsorbens en een plantengroeistimulator is een nieuw idee dat nog niet eerder in laboratoria is onderzocht.

Partners
De bedrijven Feyecon, Algae Biotech CleanWater, Hortimare, Afmitech en het CEW ontwikkelen deze filtermethode. Feyecon en Algae Biotech Clean Water hebben ervaring met het extraheren van waardevolle componenten uit natuurlijke materialen zoals algen. Hortimare is gespecialiseerd in de selectie, vermeerdering en instandhouding van zeewieren. Afmitech houdt zich bezig met de ontwikkeling van apparatuur en systemen ten behoeve van de verwerking van afvalwater en gerelateerde bij- en restproducten.

Proefopstellingen
Het project heeft tot doel om de methode te testen in een aantal proefopstellingen. Zo wordt de CleanWater Adsorbens en het bijproduct (plantengroeistimulator) op kleine schaal geproduceerd. Later komt er bij de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI) van Leeuwarden een demonstratieopstelling. Op basis van de resultaten wordt er een grootschalige test in Spanje uitgevoerd.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons